Språkombudsutbildning hösten 2013

– att arbeta med språkutveckling inom äldreomsorgen
För att ge en ökad kunskap om språkutveckling på arbetsplatsen erbjuder nu Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en språkombudsutbildning. Utbildningen vänder sig till vård - och omsorgspersonal inom äldreomsorgen som vill utveckla sin förmåga att stötta kollegor som har bristande kunskaper i svenska eller på annat sätt behöver hjälp med läs- och skrivförståelse. Uppdraget som språkombud innebär även att stödja och arbeta med hela arbetsplatsens språkutveckling.

Språkutveckling
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum planerar att under hösten 2013 anordna en språkombudsutbildning för personal som arbetar inom äldreomsorgen i Stockholms län. Äldrecentrum har sedan 2008 erbjudit språkombudsutbildning för medverkande i projekten APU och SpråkSam och sedan 2011 i samverkan med projekt ArbetSam och Lidingö stad. För första gången genomförs nu utbildningen utanför projekten. Till grund för utbildningen av språkombud ligger tanken att språk är något som utvecklas gemensamt i det sociala sammanhang man befinner sig och genom inlärarens egna studier. Genom att främja processer som stöttar den som lär sig ett språk och den som har olika typer av svårigheter att uttrycka sig muntligt eller skriftligt utvecklas språket både för individen och för hela arbetsplatsen. Språkombudet har en central roll i detta arbete. Språkombudsutbildningen syftar till att utbilda resurspersoner på arbetsplatserna som kan stötta kollegor i deras språkutveckling samt tillsammans med chef medverka i att språkutvecklingen på hela arbetsplatsen stärks. Deltagarens chef bjuds in att delta första och sista dagen av utbildningen.

Mål
Målet med kursen är att ge kursdeltagare och deras chefer ökad medvetenhet och kunskap om språkanvändning och lärande på arbetsplatsen samt inspiration till utvecklingsarbete när det gäller kommunikationen i arbetet.

Innehåll

  • Att lära sig svenska som vuxen
  • Att ha kort utbildningsbakgrund
  • Konkreta exempel på hur man stöder språkutveckling på en arbetsplats.
  • Kreativt skrivande
  • Dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter
  • Europarådets språkskala anpassad till arbetet i äldreomsorgen
  • Praktiska övningar, gruppdiskussioner och hemuppgifter

Förutsättningar för deltagande
Kursdeltagarna kommer att behöva viss tid mellan träffarna för förberedelser och hemuppgifter, upp till en halv arbetsdag per gång. Hemuppgifterna kommer att följas upp på kursdagarna. Förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen är goda kunskaper i svenska och vilja att engagera sig som språkombud. Deltagande förutsätter regelbunden kontakt mellan chef och språkombud för att ha möjlighet att utveckla arbetsplatsens stöd för språkutveckling.

Kursens upplägg
Utbildningen består av sex kursdagar under perioden september – december 2013. Kursen hålls mellan kl 9.00 – 16.00 vid samtliga kurstillfällen. Utbildningen startar den 10 september. Övriga utbildningsdagar är 1/10, 22/10, 12/11, 3/12 och 17/12. Under utbildningen kommer kursdeltagarna att delta i föreläsningar, diskutera vad som kännetecknar en språkutvecklande och lärande arbetsplats samt diskutera och utveckla språkombudens funktion.

Första kursdagen ägnas förmiddagen åt att ge chef samt kursdeltagare information om arbetsplatslärande och hur språkombud tillsammans med chef och andra nyckelpersoner för lärande på arbetsplatserna (exempelvis dokumentationsstödjare, reflektionsledare, kompetensombud eller liknande funktioner) kan samverka i att skapa språkutvecklande och lärande arbetsplatser.

Varje föreläsare involverar gruppen i diskussion och reflektion om sitt ämne. Föreläsningarna anknyts till språkombudens uppgift, att stötta språkutvecklingen på arbetsplatsen och att stötta kollegor. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna med sig uppgifter till arbetsplatsen för att på ett enkelt sätt få fler involverade.

Plats: Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 8 trappor.
Kursavgifter: Utbildningen kostar 5 000kr + moms/pers. Priset inkl kursmaterial samt kaffe.
Kursledare: Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare för ArbetSam och lärare i vård och svenska som andraspråk. Anmälan och frågor

Anmälan görs här . Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.
För frågor angående kursen kontakta: Kerstin Sjösvärd, kerstin.sjosvard@lidingo.se Tel. 072 728 65 63 eller Bengt Larsson, utvecklingschef, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bengt.larsson@aldrecentrum.se Tel. 08- 690 58 39.

 

Publicerad 2013-06-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 juni 2013 - 14:57 © Äldrecentrum

Kontakt

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår