Skrift-och samtalspraktiker i äldreomsorgen

Äldrecentrums senaste rapport tar sig an frågeställningen om hur arbetet på arbetsplatser i äldreomsorgen påverkas av ett ökat fokus på läsande och skrivande. Rapporten baseras på forskningsprojektet Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen, som bedrivits på tre äldreboenden under åren 2010-2011.

Språkforskarna Gunilla Jansson, Anna-Malin Karlsson och Zoe Nikolaidou från Södertörns högskola och Stockholms universitet har författat rapporten och diskuterar de viktigaste slutsatserna från projektet, som består av två delstudier, en med fokus på skrift och en med fokus på samtalspraktiker.

Språkforskarna har undersökt hur texter och samtal fungerar som arbetsredskap i det dagliga omsorgsarbetet, som till stor del handlar om att anpassa omsorg och bemötande efter de specifika individernas behov.

Författarna visar hur institutionens ramar och regelverk lätt kommer i konflikt
med andra mer personliga aspekter av omsorgsarbetarens yrkeskunskap. I både
samtalsstudien och skriftbruksstudien handlar det om hur standardisering och
likformighet krockar med en önskan om att se till unika individer och personliga
detaljer.

I rapporten diskuteras de strategier som de anställda har utvecklat för att hantera
de motstridiga krav som den muntliga och skriftliga kommunikationen med och om
de boende för med sig. Rapporten uppmuntrar till fortsatt reflektion kring arbetsplatsens
muntliga och skriftliga genrer och hur de kan stödja olika aspekter av yrkeskunskap. Varje kapitel avslutas med förslag på frågor som personalen kan arbeta vidare med utifrån de iakttagelser som gjorts i projektet.

Publicerad 2014-05-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 maj 2014 - 10:30 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår