Senaste rapporterna från Äldrecentrum

Nu finns fem nya rapporter från Äldrecentrum klar att beställa eller ladda ner på vår hemsida. Beställ dem via info@aldrecentrum.se eller ladda ner dem under fliken "publicerat"

Äldrecentrumrapport 2011:2
SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN
(
Inger Weurlander, Sven Erik Wånell)
Äldre med stora och sammansatta behov ska ha en trygg och sammanhållen vård och omsorg, om det är alla överens. Ändå visar studie efter studie att det inte förhåller sig så. Revisionen i landstinget, Stockholms stad och Täby kommun har därför tagit initiativ till en ny granskning som koncentreras till gränssnitten mellan landstingets respektive kommunernas
ansvarsområden. Den övergripande revisionsfrågan för studien är hur vården och omsorgen av äldre med sammansatta
vårdbehov fungerar i gränssnitten mellan vård- och omsorgsgivare.

Äldrecentrumrapport 2011:4
JAG BARA LYFTER LUREN
− så kommer dom
Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge
(Ingrid Hjalmarson)
Olika försök har gjorts för att kunna uppnå målet, en trygg och sammanhållen vård och omsorg för gruppen de mest sjuka äldre. Samverkansavtal, former för gemensam vårdplanering och olika modeller att organisera vården och omsorgen har prövats. Oavsett om dessa försök varit lyckosamma eller ej har de vanligen avvecklats. I Huddinge har de båda huvudmännen, Huddinge kommun och Stockholms läns landsting, varit mer uthålliga, och driver gemensamt sedan 2007 Huddinge äldreteam. Under 2010 fick Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum uppdraget att utvärdera teamet.
Huddinge äldreteam är ett gott exempel på en verksamhet som involverar olika
professioner, som har de resurser som behövs för att vara tillgängliga för den äldre i hennes hem och den kompetens som krävs. Det ger den äldre tilltro och trygghet. Kostnaden för teamet är högre än om vården getts av husläkarmottagningen, men när andra kostnader vägs in, exempelvis för slutenvårdsvistelser, så framstår teamet som klart kostnadseffektivt.
 

Äldrecentrumrapport 2011:6
KORTTIDSPLATS − vårdform som söker sitt innehåll
(Bettina Meinow, Sven Erik Wånell)
Denna studie redovisar resultaten från en randomiserad studie på Södermalm, där en grupp som sökt men fått avslag på korttidsplats efter sjukhusvård lottades att få en korttidsvistelse medan kontrollgruppen fick de biståndsbedömda insatserna i hemmet. Studien innehåller också en översikt av den förhållandevis begränsade kunskap som finns om korttidsvården. Det är vår förhoppning att denna studie ska vara en del i kunskapsuppbyggnaden av hur korttidsvården kan organiseras och struktureras. Korttidsvården har en stor potential, både som en kraftsamlingsplats efter sjukhusvistelse inför hemgång och som ett stöd för anhöriga som vårdar en närstående.

Äldrecentrumrapport 2011:7
ATT SÄTTA ORD PÅ VÅRDARBETARENS YRKESKOMPETENS
Metodutveckling med forskarstöd
(Gunilla Jansson)
På vilket sätt kan en språkforskare bidra i arbetet med att stärka medvetenheten om språk, kommunikation och yrkeskunnande på arbetsplatsen? I den här rapporten visas ett exempel på hur samverkan mellan forskning och arbetsplats kan gå till. ”Metodutveckling med forskarstöd: Att sätta ord på vårdarbetarens yrkeskompetens” handlar om språklig reflektion i äldreomsorgen. Gunilla Jansson, språkforskare vid Stockholms universitet, har utvecklat en metod som syftar till att stärka vårdarbetarens medvetenhet om språk och  kommunikation i omsorgsarbetet. Metoden sammankopplar omvårdnadsrelaterad grupphandledning med reflektion kring språk, yrkeskunnande och kommunikation och är tänkt att användas på arbetsplatsen som ett komplement till kompetenshöjande och språkstödjande utbildning. Författaren ger flera konkreta exempel på hur ett språkligt perspektiv kan lyftas in i grupphandledningen och lyfta vårdarbetarnas beskrivning av vardagsarbetet till en reflekterande nivå. I rapporten diskuteras hur metoden kan förfinas och på sikt användas som ett redskap för att utveckla vårdarbetarens yrkesrelaterade språk.

Äldrecentrumrapport 2011:8
SPRÅKSTIMULERANDE ÖVNINGAR FÖR PERSONAL INOM ÄLDREOMSORGEN
Metodutveckling med forskarstöd
(Ingela Tykesson, Mats Landqvist)
Lugna, lirka, övertala, småprata, trösta, ge uppmuntran, bemöta klagomål, svara på frågor, rapportera, dokumentera: en stor del av arbetsdagen, snart sagt varje minut, sköter omsorgspersonalen sina arbetsuppgifter med hjälp av språket. Vad händer om man samlar grupper av personal inom äldreomsorgen och ber dem att reflektera över sin språkanvändning? Vad kommer upp till ytan när de genom rollspel berättar om dilemman i samspelet med de boende – och inte minst i samspelet med de anhöriga? Hur går diskussionerna mellan gruppdeltagarna efteråt? Och vad skriver de om när de får göra skrivuppgifter på teman som ”min arbetsetik”, ”den idealiska äldreomsorgsarbetaren” eller ”att åldras/bli gammal i Sverige i dag”?

Svaren ges i denna rapport. Här beskriver två forskare vid Södertörns högskola
sina erfarenheter, efter att ha följt ett femtontal anställda vid två äldreboenden
under ett halvårs tid. Syftet är att, tillsammans med gruppdeltagarna, pröva och
utveckla metoder för en språkstimulerande arbetsmiljö

Publicerad 2011-04-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 april 2011 - 16:39 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår