Remissvar "Rätt information på rätt plats i rätt tid"

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har lämnat in ett remissyttrande till Socialdepartementet gällande slutbetänkandet från Utredningen om rätt information i vård och omsorg (SOU 2014:23).

Äldrecentrum ser positivt på utredningens utgångspunkter, att regelverket för informationshanteringen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst på ett annat sätt än idag ska ha individen och individens behov i centrum och inte vara så avhängigt organisatoriska gränser. Informationen ska som utredningen uttrycker det finnas där den behövs, när den behövs. Förslagen om utökade möjligheter till direktåtkomst mellan olika vårdgivare till uppgifter inom hälso- och sjukvården, och en möjlighet till direktåtkomst mellan olika utförare inom socialtjänsten bör underlätta att nå detta mål. Äldrecentrum ser det som särskilt angeläget att utredningens förslag om en gemensam vård- och omsorgsjournal för verksamheter som arbetar integrerat mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst genomförs. 

Läs hela remissvaret från Äldrecentrum här>>

Publicerad 2014-11-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 november 2014 - 16:00 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår