Regler för bemanning i demensvården

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram vägledning till kommunerna i frågor om organisering av särskilt boende för personer med demenssjukdom. Äldrecentrum finns representerade i den referensgrupp som nu arbetar med att ta fram dessa föreskrifter som beräknas vara klara sommaren 2012.

– Referensgruppen som jag deltar i arbetar med en angelägen fråga. Arbetet
har just startat och det ska bli intressant att se hur föreskriften kan utformas för att garantera en tillräcklig bemanning för de boende ska få en vård och omsorg som motsvarar kraven som ställs i Socialstyrelsens riktlinjer, säger Ingrid Hjalmarson, utredare och Äldrecentrums representant i Socialstyrelsens referensgrupp.

Socialstyrelsen är tydlig med att riktlinjerna inte bör precisera krav på exakt antal personer. Istället ska den bemanning som behövs kunna varieras utifrån olika förutsättningar och behov i boendena. Det kan t.ex. röra sig om faktorer som personalens utbildning, ledarskap, lokaler och olika individers behov.

– Lagens krav på god kvalitet har inte räckt. Regelverket behöver förtydligas. Därför tar vi fram föreskrifter med bindande regler om socialnämndernas
ansvar när det gäller bemanning, säger Socialstyrelsens avdelningschef Anders Printz i ett pressmeddelande.

Föreskrifterna ska tillgodose den demenssjukes behov av stöd och behovet
av bemanning ska styras av de behov som personer med demenssjukdom
har. Förutom referensgruppens deltagare med företrädare för anhörigorganisationer, professionella organisationer och företrädare för huvudmännen så kommer även anhöriga att få möjlighet att vara med i dialogen via frågor på webben. Förslagen som kommer att tas fram ska därefter skickas på en bred remiss under minst två månader innan de kan ses som
färdiga.

 

Publicerad 2011-12-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 november 2011 - 14:45 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår