Pressmeddelande: Väljer äldre personer hushållsnära tjänster istället för hemtjänst?

Möjlighet till självbestämmande och flexibilitet är två skäl till att äldre väljer hushållsnära tjänster med RUT-avdrag istället för offentligt finansierad äldreomsorg. Det framkommer i det examensarbete som Rebecka Falk och Erica Risberg skrivit i samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum.

Uppgifter från Statistiska Centralbyrån visar att äldre personer är den grupp i samhället som i störst utsträckning använder hushållsnära tjänster med RUT-avdrag. 36 procent av alla RUT-avdrag 2010 gjordes av personer som var 65 år eller äldre.

Tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum har Rebecka Falk och Erica Risberg, studerande på Socialhögskolan i Stockholm, tittat närmare på äldre personers erfarenheter av att använda sig av RUT-avdraget. De har bland annat intervjuat ett antal äldre personer i Nacka kommun med egen erfarenhet av att använda hushållsnära tjänster.

De personer som intervjuades hade förhållandevis små hjälpbehov och använde RUT-tjänster i relativt liten utsträckning och då främst till hushållssysslor. För den här gruppen framstod hushållsnära tjänster med RUT-avdrag som ett mer attraktivt alternativ än biståndsbedömd hemtjänst, trots att ingen av de intervjuade hade tidigare erfarenheter av offentligt finansierad äldreomsorg.

–De intervjuade hade genomgående positiva erfarenheter av att använda tjänsterna. Inflytande och självbestämmande framhölls som särskilt positivt. Intervjupersonerna gav även uttryck för en bristande tillit gentemot den offentligt finansierade äldreomsorgen, säger Rebecka Falk.

Tidigare forskning saknas
Pär Schön, forskare vid Äldrecentrum och Aging Research Center var handledare för Rebecka Falk och Erica Risberg examensarbete. Han hoppas att Äldrecentrum ska få möjlighet att göra en mer omfattande studie av hur äldre personer använder sig av RUT-avdraget.

–RUT-avdraget är en relativt ny företeelse och därför saknas det forskning. En intressant socialpolitisk fråga som vi gärna skulle titta närmare på är hur RUT förhåller sig till den offentliga äldreomsorgen. Använder de äldre sig av RUT-avdraget som ersättning för eller komplement till offentlig äldreomsorg, eller både och?  

Rebecka Falk och Erica Risberg avslutar sitt examensarbete med en diskussion där äldreomsorgens jämlikhetsambition sätts i relation till studiens resultat.

–Från politiskt håll har man slagit fast att omsorgen ska vara tillgänglig efter behov och inte efter köpkraft. Samtidigt ges äldre personer med ekonomiska resurser möjligheten att genom RUT-avdraget köpa sig självbestämmande och flexibilitet medan övriga hänvisas till den biståndsbedömda hemtjänsten, säger Erica Risberg.

Publicerad 2013-03-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 mars 2013 - 11:45 © Äldrecentrum

Kontakt

Pär Schön
forskare Äldrecentrum och ARC
08-690 68 76

Hanna Fredholm
vikarierande informationsansvarig
08-690 68 91

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår