Pressmeddelande: Stockholms stads strateger med specialistkompetens på området mat och äldre blir del av Äldrecentrum

Som koststrateger på Äldreförvaltningen i Stockholms stad har Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenram varje år framgångsrikt utbildat närmare tvåtusen medarbetare inom äldreomsorgen.  Maten och måltidernas betydelse för de äldre har stått i fokus. Nu flyttar verksamheten till Äldrecentrum, som tar över ansvaret för att driva och vidareutveckla utbildningarna.

År 2008 antog Stockholms stads kommunfullmäktige en kostpolicy, med riktlinjer om mat och måltider för de äldre. Kostpolicyn slår bland annat fast att maten måste leva upp till svenska näringsrekommendationer och att hänsyn ska tas till den äldres egna önskemål. Den ska tillämpas av alla stadens verksamheter inom äldreomsorgen, i både kommunal och privat regi, som upphandlar, tillagar och serverar mat.

För att intentionerna i stadens kostpolicy skulle förverkligas togs handboken ”Mat för äldre” och pärmen ”Verktyg för mat och måltider” fram. Materialet granskades bland annat av en geriatriker.

Mycket kraft lades ner på att materialet skulle vara lätt att ta till sig och att kunskaperna skulle vara enkla att omsätta i praktiskt arbete.

Utbildningar som ger resultat
Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenram, båda med en bakgrund som pedagoger och med universitetsexamen inriktning kostvetenskap, är efterfrågade föreläsare vid utbildningar om mat och måltider. Utbildningarna som främst är riktade till omsorgspersonal skräddarsys i samråd med verksamhetschef.

–Vi vet att satsningen har gett resultat. Sedan vi började hålla utbildningar har vi till exempel sett en stadig ökning i stadens brukarundersökning av antalet äldre personer som är nöjda med maten, säger Birgitta Persson.

Utmaningarna har varit flera
Stressad personal, förlegade arbetsätt och ibland bristande kunskap om hur viktig maten faktiskt är för att äldre personer ska behålla en god hälsa och känna livskvalitet, är några av de utmaningar som Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenram mött i sitt arbete. 

–Vi tror på att arbeta nära verksamheterna. Av erfarenhet vet vi att det är avgörande för resultatet att chefen engagerar sig när man utbildar personalen. Intresset och viljan att lära sig mer är alltid stort hos den personal vi möter, men om det ska bli någon långsiktig förändring i arbetssätt räcker det inte att skicka en eller två medarbetare till en utbildning - då måste hela teamet vara involverat och man måste arbeta långsiktigt, säger Birgitta Villner Gyllenram.

Flytten innebär positiva möjligheter
Både Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenram ser positivt på flytten från Äldreförvaltningen till Äldrecentrum.

– Som FoU-verksamhet och en del av Äldreforskningens Hus samlar Äldrecentrum en unik kompetens inom forskning, utveckling och utbildning under ett och samma tak. Det ger oss möjlighet att, tillsammans med våra nya kollegor, vidareutveckla och fördjupa vårt arbete kring äldre och kostfrågor.  Målet för oss är att göra utbildningarna ännu bättre och att ge en ännu större andel av äldreomsorgens personal möjlighet att höja sin kompetens när det gäller mat och måltider för äldre personer, säger Birgitta Persson.

Publicerad 2013-01-31
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 januari 2013 - 11:01 © Äldrecentrum

Kontakt

Hanna Fredholm
Vikarierande informationsansvarig
Tel: 08-690 68 91

Birgitta Gyllenram Villner
Koststrateg
Tel: 08-690 5871

Birgitta Persson
Koststrateg
Tel: 08-690 58 61

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår