Nya rapporter från Äldrecentrum

Nu finns fem nya rapporter från Äldrecentrum klar att beställa eller ladda ner på vår hemsida.

Äldrecentrumrapport 2010:14
DEMENSPROJEKT 2007-2011
Kartläggning av utvecklingsprojekt i Stockholms län
(Cecilia Werge, Sara Hjulström, Sven Erik Wånell)
Ett mycket stort antal utvecklingsprojekt har genomförts inom demensområdet
under åren 2007-2010 i Stockholms län och ett stort antal planeras även att genomföras under 2011.
Demensrådet i Stockholms läns landsting har mot bakgrund av detta tagit initiativ till att genomföra en kartläggning av avslutade, pågående och planerade utvecklingsprojekt inom demensomsorgen i länet. Rapporten riktar sig till alla med intresse för verksamhetsutveckling inom demensomsorgen.


Äldrecentrumrapport 2010:15
ATT SÄTTA SPÅR I VERKSAMHETEN
Utvärdering av en modell för utvecklingsarbete vid Hornskrokens vård och omsorgsboende på Södermalm
(Lars Sonde)
Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm hade tröttnat på stimulansmedelsfinansierade projekt som blåser förbi och inte sätter några spår i verksamheten. På Hornskrokens vård och omsorgsboende ville man pröva en mer hållbar modell. Den modell som utvecklades var en kompromiss mellan det bästa – en gedigen och beprövad modell för utveckling, genombrottsmetoden. Och det möjliga, det man faktiskt kan hinna med, även utan särskilda stimulansmedel. Resultatet blev vad vi skulle kunna kalla för Hornskroksmodellen. En modell vi vill rekommendera fler att använda.


Äldrecentrumrapport 2010:17
VÅRDBEHOV OVH NYTTJANDE AV SLUTENVÅRD I NORDANSTIG
SNAC-N - rapport nr 18 Vårdsystemdelen
(Anders Wimo, Britt-Marie Sjölund, Anders Sköldunger)
SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care - är en långsiktig nationell studie av åldrandet och vården och omsorgen om de äldre, som initierades av regeringen och genomförs i fyra områden i Sverige. Projektet består av en befolkningsdel och en vårdsystemdel. SNAC-Nordanstig har jämförande studie av resultaten från projektets vårdsystemdel från 2001, 2002, 2004, 2005 och 2006.
  I ordinärt boende har andelen med måttlig till svår funktionsnedsättning minskat under perioden. Andelen personer med oro/otrygghet och nedstämdhet har ökat i ordinär boende. Sår (kroniska sår och trycksår) har minskat i både ordinärt och särskilt boende. Nyttjandet av sluten vården är lägre hos personer med måttlig till svår kognitiv nedsättning i jämförelse med dem som har ingen eller lätt kognitiv nedsättning.

Äldrecentrumrapport 2011:1
FRÄMJA HÄLSAN HOS ÄLDRE MED UTLÄNDSK BAKGRUND
Arabiskspråkiga äldres upplevelser av syriska föreningens hälsoprojekt
(Elin Hallgren, Roya Ebrahimi, Anita Karp, Sven Erik Wånell)
Syriska föreningen i Stockholm startade 1994 en äldreverksamhet där alla äldre arabisktalande är välkomna utan krav på medlemskap. Under 2009 fick äldreverksamheten genom anslag från Stockholms stad möjlighet att driva ett hälsoprojekt. Hälsoprojektet har erbjudit aktiviteter av olika slag, där både fysisk aktivitet och information om hälsa har ingått.
   Utvärderingen visar att Syriska föreningens hälsoprojekt lyckats bra, och att det nått en grupp äldre som är svår att nå med andra metoder för att främja hälsan. Detta kan därför vara en bra modell som andra föreningar kan arbeta efter. Förutsättningarna är då att föreningen har tillräckligt många medlemmar och rätt målgrupp, samt att verksamheten är väletablerad och fungerande. Önskvärt är också en tryggad finansiering, utarbetat nätverk och stöd från både kommun och landsting.


Äldrecentrumrapport 2011:3
MOBILT DEMENSTEAM PÅ KUNGSHOLMEN
Utvärdering och erfarenheter
(Lars Sonde, Ingrid Hjalmarson)
Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholms län fick under våren 2009 i uppdrag av Stockholms läns landstings (SLL) Demensråd att utvärdera ett projekt med ett mobilt demensteam på Kungsholmen i Stockholm. Projektet hade påbörjats under hösten 2008 och skulle pågå till och med våren 2011. I början av sommaren 2010 avslutades projektet i förtid.
   I den här rapporten ges en bakgrund till projektet tillsammans med uppdraget som Äldrecentrum fick. I resultat och diskussion läggs sedan fokus på att beskriva vad demensteamet åstadkommit under projektperioden samt förklara orsakerna till att projektet avslutades i förtid.

Rapporterna finns under "Publicerad" där du kan ladda ner dem gratis eller så kan de beställas via info@aldrecentrum.se.

Publicerad 2011-03-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 mars 2011 - 14:31 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår