Ny läkare till Äldrecentrum

Äldrecentrum välkomnar ytterligare en medarebetare till oss. Hon heter Paula Sjöstrand, är läkare och ska arbeta inom SNAC-K Befolkningsstudien. SNAC är en svensk nationell studie om åldrande och vård och befolkningsstudien som ingår består av en klinisk undersökning av personer över 60 år boende på Kungsholmen/Essingeöarna i Stockholm. Studien leds av Äldrecentrum och utförs i samarbete med Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet.

I studien ska Paula utföra läkarundersökningen som är en omfattande klinisk, neurologisk och psykiatrisk undersökning. Hon kommer att arbeta i ett team tillsammans med en sjuksköterska och en psykolog. Paula har en bakgrund inom akutgeriatrik och avancerad hemsjukvård, samt flera års erfarenhet från arbets- och miljömedicin.

 - De senaste två åren har jag arbetat med fokus mot instrument för beslutsstöd och kvalitetssäkring av vård och omsorg om äldre. Jag har nu hunnit arbeta snart 3 veckor inom SNAC-K. Arbetet ger mersmak och jag ser fram emot fortsättningen!

Syftet med befolkningsstudien 

Inom ramen för den nationella SNAC-studien har befolkningsstudien SNAC-Kungsholmen karakteriserat sig med ett speciellt intresse för fysisk och mental funktionsförmåga. Syftet med studien är bland annat att studera övergången från normalt åldrande till sjuklighet och nedsatt funktionsförmåga genom att kartlägga hur sociala och biologiska faktorer, samt miljön, inverkar på de äldres hälsa och funktionsförmåga och förväntad livslängd. Avsikten är att studera negativa och positiva händelser under livet som kan ha betydelse för åldrandet. De avgörande faktorerna kan grupperas i följande tre områden:

  • Miljöfaktorer (yrke, bostadsort och migration samt luftföroreningar)
  • Sociala faktorer (utbildning, socioekonomisk status, socialt nätverk, livsstil och levnadsvanor samt fritidsaktiviteter)
  • Biologiska faktorer (ålder, kön, speciella genetiska faktorer, familjehistoria, medicinska och psykologiska parametrar samt tidigare sjukdomar).

Genom informationen som samlas in i SNAC Kungsholmen ska man tidigt kunna identifiera biologiska, kliniska och sociala markörer som leder till att en person drabbas av multisjuklighet. Fokus kommer att läggas på neurologiska, psykiatriska och hjärt- kärlsjukdomar. Information om andra betydelsefulla sjukdomar i åldrandet, såsom frakturer, osteoporos och cancer, kommer att studeras med avseende på multisjuklighet och deras betydelse för nedsatt funktionsförmåga och dödlighet.

Därtill kan SNAC-Kungsholemn bidra til att studera den fysiska och mentala funktionsförmågan för att ta reda på vilken betydelse hälsa, miljö och biologiska faktorer har för uppkomsten av nedsatt funktionsförmåga samt att relatera det till nyttjandet av både formell och informell vård och omsorg.

 

Publicerad 2013-09-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 september 2013 - 10:13 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår