Ny rapport: Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre? Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat delar av satsningen för de mest sjuka äldre. Nu finns Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) publicerad.

Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen uppdraget att göra en vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter i landet som tilldelats statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. Det vill säga människor som har omfattande och återkommande behov av vårdinsatser från flera vårdgivare/verksamheter både inom kommun och landsting. Stimulansmedlen som delades ut till försöksverksamheterna omfattade totalt 210 miljoner kronor under tre år. I utvärderingsuppdraget ingick också att studera tio samverkansnätverk inom vården av de äldre. 

Socialstyrelsen gav uppdraget till Aging Research Center (ARC) tillsammans med Stockholms läns Äldrecentrum.

Äldrecentrums rapport visar att det finns stora utmaningar men att verksamheterna tagit steg på vägen.

– Projekten visar på värdet av samverkan mellan aktörer. Medarbetare har fått en ökad kunskap om och förståelse för varandras roller och kompetens. Men vi blir både hoppfulla och pessimistiska. Hoppfulla därför att det finns så mycket engagerad personal som visar att det går att göra skillnad. Pessimistiska för att det är så lite intresse att lära av och utveckla det som prövats. Knappt hälften av försöksverksamheterna lever vidare helt eller delvis, säger Chatrin Engbo, direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Målet med utvärderingen var att hitta generella faktorer och goda exempel som kan stimulera nationell utveckling. 

I rapporten beskrivs exempelvis projekt för in- och utskrivning från sjukhus, försök med individuell samordnare samt med samlokalisering av verksamheter för att främja teamarbete över ansvarsgränser och målgrupper. 

En svårighet för försöksverksamheterna var att identifiera målgruppen, de mest sjuka äldre. 
– Ju tydligare projekten kunnat identifiera sin målgrupp, desto mer framgångsrika har de varit. Vi har därför valt att ge en bakgrund till de olika definitioner som finns av målgruppen mest sjuka äldre, säger Chatrin Engbo. 

– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att sprida kunskap och väcka nya idéer. Vi efterlyser också nya satsningar, där modeller för en samordnad vård och omsorg kan prövas och följas upp forskningsmässigt på ett sådant sätt att det går att dra slutsatser om modellernas brister och förtjänster, säger Chatrin Engbo.

Ladda ned Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) och dess bilagor här: http://www.aldrecentrum.se/nationellaexempel/ 

Publicerad 2015-02-18
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 februari 2015 - 12:37 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår