Ny rapport: Tillit och relationer - om kvalitet i hemtjänsten

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram en kunskapsöversikt som visar vilka faktorer som tydligast påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Fokus ligger på de områden en kommun som beställare av hemtjänst kan påverka.

– Det som skapar värde för insatsen hemtjänst är kontinuitet, att mottagaren av omsorgen ska känna personen som kommer och veta vem det är. Då kan man bygga en relation och behöver inte ge nya instruktioner ideligen. Att det finns tillräckligt med tid liksom personalens kompetens och arbetsmetoder är också viktiga faktorer för kvaliteten, säger Chatrin Engbo, direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

– Bra hemtjänst kräver tillit. När den äldre och personalen får tid att lära känna varandra kan de bygga upp en god relation. Det ger trygghet och välbefinnande för båda parter, säger Clara Lindblom, (V) styrelseordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Hemtjänst har utvecklats från att vara mest inriktad på hjälp i hushållet till att vara en kvalificerad tjänst som förutsätter både medicinsk- och omsorgskompetens hos personalen.

Under en längre period har tanken om New Public Management varit rådande med fokus på planering, styrning, uppföljning och kontroll.

– Det har funnits ett effektivitetsperspektiv där strävan efter effektivitet blivit så stor att omsorgskvaliteten ibland blivit lidande, säger Chatrin Engbo.

Kunskapsöversikten har ett beställarperspektiv och upphovet till den är ett uppdrag från Stockholms stad tidigare i år, där staden önskade få ett underlag för hur kvaliteten inom hemtjänsten kan utvecklas. Översikten utgår från forskning och utredningar från stat och myndigheter, FoU-rapporter och intervjuer.

Stort antal aktörer
En utmaning för Stockholmsområdet är att det, efter att lagen om valfrihet infördes, nu finns så många utförare inom hemtjänst. I vissa stadsdelar finns uppemot 100 utförare att välja mellan. Rapporten visar att det är svårt för såväl biståndshandläggaren som omsorgsmottagaren att få överblick över det stora antalet utförare.

Fakta
I Sverige var det cirka 163 500 personer 65 år och äldre (8,8 % av alla 65+) som bodde i ordinärt boende den 1 oktober 2012 och som var beviljade hemtjänst. Nedsatt funktionsförmåga är den enskilt viktigaste faktorn för behov av hemtjänst.

Länk till rapporten ”Tillit och relationer: Om kvalitet i hemtjänsten − en kunskapsöversikt

Den 9 december arrangeras ett frukostseminarium om rapporten. Läs mer och anmäl dig här>>

Publicerad 2015-11-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 november 2015 - 12:32 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår