Kunskapsbasen i äldreomsorgen ska stärkas

Verksamheten inom äldreomsorgen ska bygga på så kallad kunskapsbaserat arbetsätt. Det vill säga att anställda ska utföra sina arbetsuppgifter utifrån bästa tillgängliga kunskap, egen expertkunskap och utifrån brukarens behov och önskemål, exempelvis att personal på ett demensboende arbetar efter rekommendationerna i Socialstyrelsens demensriktlinjer. Eller det omvända, att personalens erfarenheter av nya arbetssätt tas tillvara inom forskningen.

Regeringen har avsatt medel för att varje region i landet ska förstärka och förbättra de strukturer som stödjer utvecklingen av kunskap och forskning inom socialtjänsten. Det genomförs i en treårig satsning ”Plattform för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten”, där man i inledningsfasen fokuserar på äldreomsorgen. På sikt ska hela socialtjänsten ingå.

Helena Petersson, som tidigare bland annat har arbetat på Kommun-
förbundet i Stockholms län (KSL), har inom ramen för den här satsningen anställts av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum som lokal plattformsledare för Stockholmsregionen.
– Det här är en långsiktig satsning från regeringens sida. Grunderna till den finns i ett betänkande, SOU 2008:18. Här framgår det att socialtjänsten har ett reellt behov av att stärka sin kunskapsbas, och att öka samverkan mellan verksamhet och universitet och högskola. Utredningen betonar också att brukarnas erfarenheter är en nödvändig del av ett kunskapsbaserat arbetssätt, säger Helena Petersson.

Kvalitetsregister – en del av kunskapsutvecklingen

I anslutning till Helena Peterssons tjänst har även Anna Larsson anställts på Äldrecentrum. Anna Larsson är utvecklingsledare i Stockholmsområdet inom Senior alert, som är ett rikstäckande kvalitetsregister som handlar om att göra individuella riskbedömningar i preventivt syfte när det gäller trycksår, fall och undernäring. Om risker finns för någon av dessa tre upprättas ett åtgärdspaket som sedan systematiskt följs upp.

– Senior alert bidrar till att skapa gemensam kvalitet på vården för människor i hela Sverige. Arbetssättet bygger på riskbedömningar gjorda med evidensbaserade instrument, det vill säga på vetenskaplig grund, säger Anna Larsson.

Senior alert har funnits sedan några år tillbaka, men ingår nu i satsningen på att utveckla stödstrukturer kring äldreomsorgens kunskapsutveckling, som  Helena Petersson leder i Stockholmsregionen. Detta eftersom Senior alert bidrar till en evidensbaserad praktik inom vård och omsorg, och för att den sätter fokus på det vardagliga arbetet kring äldre.

Anna Larsson kommer tillsammans med Margita Jacobsson, utvecklings-
ledare på Nestor FoU-center, och två coacher inom Senior alert, att arbeta fram en struktur för att nå ansvariga i landsting och kommuner som ska komma igång med kvalitetsregistret. Målet är att nå alla personer som exempelvis bor på särskilt boende eller har hemsjukvård, samt de som får vård via några av sjukhusens specialistenheter.

– Att få igång vårdpreventivt arbete är en process som måste stöttas och utvecklas ute i verksamheten. Därför är det viktigt att vi som arbetar med Senior alert tar reda på vad man vill ha ut av oss, vi måste vara flexibla, säger Anna Larsson.

Inom ramen för satsningen på kunskapsutveckling inom äldreomsorgen ingår även Palliativregistret, som också är ett kvalitetsregister.

Publicerad 2011-02-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 februari 2011 - 10:17 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår