Hälsa och levnadsvanor – bland äldre personer i Stockholms län

Tillsammans med ARC ( Aging Research Center) har Äldrecentrum medverkat i förberedelsearbetet för 2010 års folkhälsoenkät, äldredelen, från Stockholms läns landsting. I uppdraget ingick att bearbeta och analysera data och ta fram en äldrerapport som ett delkapitel i landstingets folkhälsorapport och dels i en egen äldrefolkhälsorapport.

Syftet med folkhälsoenkäten är att följa hälsoutvecklingen i länet och ge underlag för insatser som ska främja policyn för folkhälsan i länet. Folkhälsoenkät för personer 65 år och äldre har funnits sedan 2006 och ska öka kunskaperna om äldre personers (65–84 år) hälsa och levnadsvanor med hjälp av frågor anpassade för en äldre målgrupp.

Sammanfattning - Positiv hälsoutveckling, men inte för alla

Hälsoutvecklingen för äldre har varit positiv under många decennier, livslängden har ökat under hela 1900-talet och inget tyder på annat än att vi fortsätter att leva längre, och att det i huvudsak är friska år vi lägger till livet. Det finns dock tydliga hälsoskillnader mellan hög- och låginkomsttagare. Skillnader som syns också när man studerar vad som främjar hälsan – som fysisk och social aktivitet och goda kostvanor – och det som är hälsorisker – som rökning och alkohol.En klar majoritet av länets äldre har, ur ett hälsofrämjande perspektiv, goda levnadsvanor.

Men det finns grupper där många är fysiskt inaktiva, deltar mindre i olika kulturella och föreningsaktiviteter och mer sällan äter frukt och grönt. De är få bland höginkomsttagare men förhållandevis många bland låginkomsttagare. En särskild riskgrupp verkar vara ensamboende män med låga inkomster.Resultat från Folkhälsoenkäten i Stockholms län 2010 visar att tre av tio i åldrarna över 65 år rapporterar att de har lätt eller svår ängslan, oro och/eller ångest. Fler kvinnor än män lider av detta, och problemen ökar med stigande ålder. Med stigande ålder får man också allt svårare att klara sin vardag, Bland de som fyllt 85 behöver mer än två tredjedelar hjälp av andra med sina hushållssysslor.

Många blir mindre aktiva med stigande ålder, vilket i sig kan vara naturligt och visar på behovet av stöd och anpassade aktiviteter i hög ålder. Personer med låga inkomster är mindre fysiskt aktiva än äldre med medel- och höga inkomster.

Allt fler rapporterar att de har ett socialt nätverk, deltar i olika aktiviteter och har tillgång till personligt stöd. Dock rapporterar förhållandevis många en upplevd ensamhet. Var femte kvinna 65 år och äldre besväras av ensamhet minst en gång i veckan, bland ensamboende 85 år och äldre upplever mer än hälften ensamhet. Att leva med ensamhet har konsekvenser för individens hälsa, livskvalitet och levnadsvanor.Landstingets och kommunernas förebyggande arbete riktat till äldre bör innehålla såväl uppsökande verksamhet i form av t.ex. förebyggande hembesök till låginkomsttagare och ensamboende och aktiviteter anpassade särskilt för personer som behöver stöd för att kunna ta sig till träfflokaler och friskvårdscenter.

 

Publicerad 2012-01-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 januari 2012 - 11:28 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår