Färsk doktorsavhandling om ojämlikhet i hälsa bland äldre

Den 14 ju ni disputerade Stefan Fors vid arc och Institutionen för socialt
arbete, Stockholms universitet, på sin avhandling ”Blood on the tracks.
Life-course perspectives in health inequalities in later life”. Avhandlingen
har ett uttalat klass- och könsperspektiv där äldre människors hälsa och
risk att dö antas bero på klasstillhörighet och ekonomisk status under
livsförloppet.

Bakgrunden till avhandlingen är att den svenska befolkningen åldras
snabbt och kommer så att göra de närmaste 40 åren, tack vare exempelvis
god sjukvård och ett omfattande samhälleligt skyddsnät. Men, betonar Stefan Fors, hälsan bland äldre slår olika. Alla är inte friska och når inte samma höga åldrar. För att svara på varför det förhåller sig så, gör Stefan Fors en djupdykning ner i intervjudata från bland annat swelod (Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old) och lnu (Levnadsnivåundersökningen), och registerdata.

Avhandlingen visar att det finns betydande skillnader i hälsa bland
55-åringar och äldre, där klass och kön är avgörande. Arbetare har i högre
grad hälsoproblem än tjänstemän. Och kvinnor har i sin tur i större
utsträckning hälsoproblem än män. Stefan Fors visar också att den kognitiva
förmågan hos 77-åringar och äldre påverkas av sociala och socioekonomiska
förhållanden under barndomen, och att personer med låg utbildning,
som har haft manuella arbeten har ökad risk för sämre kognitiv förmåga,
minnesstörningar och liknande, när de blir gamla. Risken att dö relativt
ung, mellan 25 och 69 års ålder, är högre bland personer som har haft
ogynnsamma förhållanden under barndomen. I det här perspektivet ses
barndomen som startpunkt för en kedja av riskfaktorer, som ökar riskerna
för tidig död.

– Min forskning visar att det är viktigt med utbildning och sociala insatser
för barn, tidigt i livet. Men det är aldrig för sent att påverka och agera
längs hela livsförloppet, säger Stefan Fors.

Publicerad 2010-11-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 november 2010 - 13:34 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår