Äldreomsorgsdagen i Tylösand

Vi får fler och fler personer med demenssjukdom i framtiden om utvecklingen fortsätter som den gör idag.
Det var en av kommentarerna från professor Mats Thorslund när han talade om ”Den svenska äldreomsorgen – utveckling och nuläge” under Äldreomsorgsdagen i Tylösand. Dagen arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med Regionförbundet södra Småland och bjöd på aktuella teman inom äldreomsorgsområdet.

Äldreminister Maria Larsson var inbjuden som inledningstalare och hon menade att synen på äldre måste förändras.
Alla människor åldras olika och det är därför viktigt att se personen bakom åldrandet sa Maria som slog ett slag för valfriheten inom vård och omsorg som ska bidra till en mångfald som passar fler.

Precis som Mats Thorslund berättade Maria Larsson om att vi blir äldre och äldre:
- Medellivslängden ökar med tre månader varje år och det är en fantastisk möjlighet. Men det innebär också att behovet av personal och resurser kommer att öka drastiskt och det måste vi förbereda oss för, sa Maria.

Som en följd av vår ökade livslängd ökar även behovet av särskilda boenden och Maria Larsson berättade att 50 procent av kommunerna säger att de har brist på platser i särskilda boenden idag.
Jag önskar att fler kommuner skulle ta chansen att bygga fler särskilda boenden nu när det finns statligt investeringsstöd till byggande, säger Maria som tror på tre strategier för att kunna möta den ökade antalet äldre:

  1. Förebygga ohälsa, fysisk och social aktivitet håller oss friska
  2. Effektivare i vård- och omsorgsarbetet, bland annat med hjälp av ny teknik
  3. Höjd pensionsålder upp till 69 år om man själv vill.

Efter Marias inledningstal presenterade Docent Mårten Lagergren från Stiftelsen Äldrecentrum hur forskningen ser på förutsättningarna för framtidens äldreomsorg samt vilka krav, utmaningar och möjligheter som finns.
Ett nytt samhälle kräver nya lösningar där förväntningar på tillgång, kvalitet och valmöjligheter ökar sa Mårten som räknat ut att kostnaderna för att bedriva den kommunala äldreomsorgen på samma nivå som idag kommer att öka med 50 - 70% under perioden 2005 -2040.

Efter Mårten Lagergrens framförande erbjöds parallella seminarier där besökare kunde välja mellan att lyssna på hur Svenskt demenscentrum (SDC) arbetar med att samla in, strukturera och sprida kunskap om demens genom bland annat den webbaserade utbildningen DemensABC, eller ta del av föreläsningen ”Tryggt och samordnat – Så kan vården och omsorgen utvecklas för de mest sjuka äldre”.
Under Svenskt demenscentrums seminarium presenterades ”För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården” som är en rapport som överlämnats till Socialdepartementet där SDC haft uppdraget att belysa den svåra frågan om hur en lagstiftning om tvångs- och skyddsåtgärder i demensvården och omsorgen skulle kunna se ut.

De besökare som valde dialogseminarium ”Tryggt och samordnat – Så kan vården och omsorgen utvecklas för de mest sjuka äldre” fick lyssna på Äldrecentrums direktör, Sven Erik Wånell och professor Mats Thorslund som presenterade de brister som finns inom vården och omsorgen för de mest sjuka äldre där samordning saknas och prislappen är hög även om tryggheten för den äldre är dålig.

Det finns framgångsvägar till att skapa trygghet för våra mest sjuka äldre och att arbeta teambaserat är ett sätt sa Sven Erik Wånell.
Att arbeta teambaserat är även något som man lyfter i Socialstyrelsens riktlinjer för personer med demenssjukdom och utan teamet får vi inte den personcentrerad omvårdnad som vi vill ha berättade Sven Erik.
Alla letar vi efter den enkla lösningen, men den finns inte.

Efter lunch presenterades olika studier som är genomförda hos Äldrecentrum och seminariet kring bemanning inom äldreomsorgen drog full lokal. Där fick publiken lyssna till diskussioner kring vikten av personalens kompetens och hur bemanningen bör se ut för att uppnå lagstadgad kvalitet, nationella riktlinjer eller kommunala mål. Därefter gavs tillfälle för publiken att i mindre grupper samtala om behovet av personal i äldreomsorgen och deras upplevelse av hur många som behövs för att uppnå en god kvalitet.

Vårdval och kundval är en aktuell fråga inom vård och omsorgen. Äldrecentrum har skrivit flera rapporter kring ämnet och i dessa rapporter ställs ofta frågan: Vad händer med samverkan?

Utredarna Eva Norman, Ingrid Hjalmarson och Jenny Österman från Äldrecentrum försökte tillsammans med Bettina Meinow, filosofie doktor från Aging Research Center/Karolinska institutet att besvara den frågan.

Kundval – för vem? De festa äldre som beviljas äldreomsorgen idag kan inte välja själv menade Bettina Meinow som studerat effekten av införandet av vårdval och kundval där antalet hemtjänstutförare och vårdcentraler ökat samtidigt som tidigare geografiskt begränsade ansvarsområden upphört.

De som är mest beroende av att göra ett ”bra val” har minst kapacitet att göra det på egen hand och att lämna en utförare man är missnöjd med och välja en bättre är central i den marknadsekonomiska modellen, men tyvärr orealistisk för många vårdtagare inom äldreomsorgen.


Äldreomsorgsdagen bjöd även på seminarier kring hembesök där den äldres och distriktssköterskornas bild av betydelsen av hälsosamtalen belystes. Vidare presenterades vilka möjligheter samtalen ger till tidig upptäckt av sjukdomar och  integreringen av hälsosamtalen i det dagliga arbetet på husläkarmottagningen diskuterades. Även möjligheten att ta del av ett seminarium om hur man kan arbeta för att språkutveckla sin arbetsplats fanns att ta del av under Äldreomsorgsdagen.  

Om Tylösandsveckan:
Tylösandsveckan är en viktig mötesplats för anställda inom offentlig sektor. Den 16-20 maj 2011 samlas beslutfattare och anställda för
att nätverka och lyssna på intressanta och högaktuella föredrag. Tylösandsveckan är en möjlighet till att möta såväl kollegor som ministrar och Sveriges ledande forskare, experter och konsulter. Bakom Tylösandsveckan står Regionförbundet södra Småland som 2011 arrangerar Tylösandsveckan för 10:e gången.

Publicerad 2011-05-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 maj 2011 - 15:01 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår