Äldreforskningens hus diskuterar äldre i Almedalen

För fjärde året i rad kommer Äldrecentrum att finnas på plats under Almedalsveckan i Visby den 30 juni-7 juli. För Äldrecentrum är deltagandet i Almedalsveckan viktigt av flera skäl. Det är en möjlighet att visa upp den kunskap Äldrecentrum har i olika frågor rörande äldre och äldreomsorg. Samtidigt ger det en möjlighet att sätta äldrefrågorna på  den politiska agendan.


Seminarium nr 1Våldet går inte i pension!
Måndag 1 juli 09:00 - 10:30

Medverkar från Äldreforskningens hus: Margareta Grafström, Professor ARC, Sakkunnig, SPF. 
Plats
: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), Högskolan D20
Arrangör
: SPF, Sveriges Pensionärsförbund

Seminariet tar vid där riksdagsseminariet slutade. Flera av organisationerna bakom kampanjen Våldet går inte i pension! samt inbjudna gäster och politiker diskuterar och debatterar handlingsberedskap, utbildning och en framtida strategi mot våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män.

Seminarium nr 2Hur skapas trygghet för äldre?
Måndag 1 juli 10.30 - 12.00

Medverkar från Äldreforskningens hus: Margareta Grafström, Professor ARC, Sakkunnig, SPF. 
Plats
: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), Högskolan D20
Arrangör
: SPF, Sveriges Pensionärsförbund i samarbete med försäkringsbolaget If.

Samtalet behandlar hur trygghet skapas för äldre med olika grader av demens. Men också hur tryggheten ska finansieras.


Seminarium nr 3

Utbildning och arbetsplatslärande, bra medicin för äldreomsorgen
Måndag 1 juli kl 14:00 - 14:45

Medverkar från Äldrecentrum: Bengt Larsson, utvecklingschef Stiftelsen Äldrecentrum
Plats: Hästgatan 10
Arrangör: Svenska ESF-rådet

Det pågår en intensiv debatt om äldreomsorgens utveckling. Det kan handla om vad som får rubriken "vårdskandal", granskande reportage om sjukvården i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet. Det kan handla om olika utförares förutsättningar och om möjligheterna att hålla hög kvalitet på omsorgen. Inom arbetsgivarorganisationen Almega utarbetas kriterier på kvalitet. De fackliga organisationerna funderar på vad som gagnar de anställda i deras möte med klienterna. Europeiska socialfonden har under många år stött olika projekt som har haft inriktning mot äldreomsorgens utveckling. Det har gett kunskaper som det känns angeläget att sprida till en vidare krets. Samtidigt kan erfarenheterna inspirera till fortsatt utveckling, bilda underlag för ytterligare projekt av olika slag. Seminariet diskuterar äldreomsorgens kvalitet, kompetens och rekrytering.

Seminarium nr 4Alla gamla gillar att gå på promenad!
Onsdag 3 juli, kl. 12.00-13.30

Medverkar från Äldrecentrum: Ingrid Hjalmarson, utredare, Stiftelsen Äldrecentrum
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)
Arrangör: Bräcke Diakoni

Både boende och anhöriga efterfrågar mer socialt innehåll på äldreboenden i Sverige, men vad innebär det? Är måttet på socialt innehåll att alla får komma ut på promenad? Olika kommuner och aktörer har olika definitioner och det känns som om utredningarna avlöser varandra. Vi vill diskutera hur vi kan erbjuda socialt innehåll som skapar mening för den enskilde, i linje med den nationella värdegrundens intentioner. Och som inte bara uppfyller ett enkelt, mätbart skall-krav – med fokus på kvantitet. Samtal i panelform.


Seminarium nr 5Vad upplever en vaken patient under operation? Vad krävs av framtidens vårdmiljöer?
Onsdag 3 juli, kl. 12.30-13.30

Medverkar från Äldreforskningens hus: Helle Wijk, Docent, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet och Svenskt Demenscentrum.
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Platsbeskrivning:  Sal E35
Arrangör
: Västsvenska arenan, Västra Götalandsregionen

Framtidens krav på vården, knuten till patientens egen medverkan vid vårdtillfället, kräver även nytänkande i vårdarkitektur. Kan man tillgodose patientsäker vård med god design och bibehållen kvalitet i byggnation i framtiden utan forskning och evidens?

Nu finns evidens för att bra konstruerade vårdmiljöer förkortar läkningstid och sänker läkemedelsförskrivningen. Vi måste stötta upp våra nuvarande byggprocesser med evidensbaserad kunskap om vad som är bra för framtidens vårdmiljöer. Det kan vara forskning och forskningsprojekt kring behoven, men vi också komma överens om vad vi inte ska ha. Det vi vet är att det svenska decentraliserade arbetssättet som skapar delaktighet och stort värde, inte minst kopplat till vårdprocesser, är en framgångsfaktor. Seminariet presenterar ett nytt vetenskapsområde. Det är inga stora investeringar det handlar om. Men vi kan se och har bevis på värdet av dessa investeringar. Det går en trend igenom alla landsting att vi måste ha mer forskning, men stöder politiken det? Och om inte, vilken utveckling får vi då? Ingår i Västsvenska arenan.


Seminarium nr 5Kunskap bästa pillret för äldres hälsa
Onsdag 4 juli 08:00 - 09:30

Medverkar från Äldreforskningens hus: Helle Wijk, Docent, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet och Svenskt Deemenscentrum.
Plats
:Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1, TCO-parken
Arrangör
: Vårdförbundet

Allt fler lever allt längre och behovet av vård ökar med åldern. Kunskap är en viktig faktor för att klara den demografiska utvecklingen. Under ett lösningsfokuserat samtal om kunskapens betydelse för äldres hälsa presenteras Vårdförbundets idé om akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.


Seminarium nr 6
Innovation och ledarskap inom omsorgen. Kommer vi få den omsorg vi förväntar oss?
Torsdag 4 juli, kl. 09.00-10.00

Medverkar från Äldrecentrum: Mats Thorslund forskare, Stiftelsen Äldrecentrum och ARC
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)
Arrangör: Humana

Debatten om framtidens äldrevård kretsar mycket kring ökade kostnader och nya utförare. Men det saknas en bred diskussion om hur förväntningarna på vården ser ut och vilken roll innovationer och ledarskap spelar. Välkommen till ett seminarium där resultat från två nya undersökningar diskuteras, om vad människor vill ha framöver och vad kommunerna erbjuder. Hur ser matchningen ut? Diskussion med representanter från politik och intresseorganisationer.

Publicerad 2013-06-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 juni 2013 - 09:06 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår