Äldrecentrum söker ny chef för forskning och kunskap

Äldrecentrum är en stiftelse vars ändamål enligt stiftelsens föreskrifter är ”att förbättra de äldres levnadsbetingelser genom att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för de äldres situation i samhället samt att själv initiera och genomföra forskning och utveckling avseende de äldres förhållanden i egen verksamhet eller i samarbete med eller på uppdrag av andra kommuner eller organisationer”.

Äldrecentrums huvudmän är Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Äldrecentrum är en del av Äldreforskningens hus. Här finns - integrerat med Äldrecentrum - Aging Research Center (ett nationellt forskningsinstitut med Karolinska Institutet och Stockholms universitet som huvudmän) och Svenskt demenscentrum (ett nationellt kompetenscentrum med Äldrecentrum och Silviahemmet som sina huvudmän).

Äldrecentrum består av följande enheter: Sektor vård och omsorg (utredningar, utvärderingar, utvecklingsprojekt), den longitudinella befolkningsstudien SNAC-K med en befolkningsdel och en vårdsystemdel, projektet SpråkSam samt seminarier och utbildningar.

Chefen för forskning och kunskap leder de verksamheter som arbetar med att ta fram kunskap. Tillsammans med fem forskningsledare svarar chefen för forskning och kunskap för att verksamheten håller en god vetenskaplig kvalitet. Enhetschefen ska efterhand kunna överta den funktion som forskningsledare som professor Mats Thorslund för närvarande har i sektor vård och omsorg.

Tjänsten ingår i Äldrecentrums ledningsgrupp tillsammans med Äldrecentrums direktör, utvecklingschefen och informatören.

Arbetsområden
Uppdraget innebär bl.a.

  • Personalansvar för cirka 25 personer.
  • Handledning i utredningsarbete för att säkerställa den vetenskapliga nivån i de utredningar Äldrecentrum gör på uppdrag av huvudmännen, myndigheter och andra.
  • Verka för att stärka forskningssambanden inom Äldreforskningens hus.
  • Samverka med andra aktörer för att utveckla den vård- och omsorgsnära forskningen.
  • Viss egen forskning.

Kompetenskrav
Forskarkompetens är nödvändig; helst docentkompetens inom discipliner som vårdvetenskap eller socialt arbete samt ha en förståelse för både de medicinska och sociala områdena och kunna verka för att de olika forskningstraditionerna kan befrukta varandra.

Kunskaper om och erfarenheter av arbetsledning och folkhälso-, vård och/eller omsorgsarbete är önskvärd. Att ha ett starkt intresse av att kunskap ska kunna omsättas i praktik är nödvändigt, önskvärt är egen erfarenhet av sådant arbete.

Personliga egenskaper
Drivande med visioner och idéer. Ledaregenskaper.
Utvecklingsinriktad, kunna vara ambassadör för och verka för att resultaten av de studier som görs på Äldrecentrum kommer till användning. Samarbetsförmåga, lyhördhet och ha integritet.

Ansökan
Ansökan om den ledigförklarade tjänsten sänds lämpligen per e-post till stiftelsens chef, Sven Erik Wånell, e-post svenerik.wanell@aldrecentrum.se senast den 10 januari 2011. Ansökningshandlingar kan också sändas per post, adress Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm. Av ansökan ska framgå bestyrkta betyg och meriter som den som söker vill åberopa, löneanspråk, tidigaste tillträdesdag samt namn och telefonnummer till referenter.

Ytterligare information om tjänsten kan erhållas av Äldrecentrums chef Sven Erik Wånell, tfn 08-690 58 09 och utvecklingschef Bengt Larsson, tfn 08-690 58 39.

 

Publicerad 2010-11-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 november 2010 - 16:44 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår