Äldrecentrum publicerar fyra nya rapporter

Fyra nya rapporter har nu publicerats av Äldrecentrum under hösten 2010. Dessa är:


Äldrecentrumrapport 2010:10
LÄMPLIG BEMANNING I BOENDE SÄRSKILT AVSETT FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM
(Sven Erik Wånell, Barbro Trygg)
Det har ofta hävdats att det varken går eller är lämpligt att ange en viss bemanning som riktvärde. Denna studie visar att det antagandet är fel. Det går, och kan också ses som nödvändigt.
Begreppet ”lämplig” bemanning ska i den här rapporten förstås som: det som krävs för att ge vård och omsorg med god kvalitet enligt de lagar, för-ordningar, riktlinjer och politiska beslut som gäller, och som samtidigt kan bedömas som kostnadseffektiv. Det ska gå att genomföra en verksamhet i den nivå som krävs för att kunna svara upp mot de kvalitetsmål Stockholms stad ställer t.ex. i de avtal som tecknas med utförare (enstaka platser och entreprenörer). Studien har gjorts på uppdrag av kommunfullmäktige i Stockholms stad.


Äldrecentrumrapport 2010:2
TRÄFFPUNKT FÖR MIG?
(Jenny Österman, Sven Erik Wånell)
På uppdrag av Äldreförvaltningen kartlägger och beskriver Äldrecentrum vilka fysiska och sociala aktiviteter som respektive stadsdels-förvaltning i Stockholms stad, erbjuder äldre i ordinärt boende. I uppdraget ingår även att identifiera eventuella hinder som finns för att äldre i ordinärt boende, som är i behov av stöd och hjälp, ska kunna delta i dessa aktiviteter.
Rapporten visar att samtliga stadsdels-förvaltningar hade träffpunkter för äldre i ordinärt boende. Vilka aktiviteter som rymdes inom verksamheterna varierade dock mellan stadsdelarna. I flera stadsdelar har frivilliga fått en viktig funktion.

Äldrecentrumrapport 2010:11
FÖREBYGGANDE HEMBESÖK
Hälsosamtal med 75-åringar
(Anita Karp, Sven Erik Wånell, Annika Lagerin, Ing-Britt Rydeman, Helena Sherman, Susanne Söderhielm Blid, Lena Törnkvist)
Rapporten ger en bild av hur förebyggande hembesök kan integreras i det ordinarie arbetet på en husläkar-mottagning.
Den ska bl.a. belysa om de vägval Stockholms läns landsting gjort är adekvata. Till dessa hör att man valt åldersgruppen 75-åringar, och att man valt att bara erbjuda ett besök. Vidare att man valt att hälso-samtalen ska vara en uppgift för distriktssköterskan.


Äldrecentrumrapport 2010:12
DOKTORN KOMMER MEN VAD KAN HON GÖRA?
(Ingrid Hjalmarson, Jenny Österman)
Äldrecentrum har på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings uppdrag studerat den första auktorisationsomgången av läkarinsatserna. Eftersom hälso- och sjukvårdens kvalitet i äldreboenden beror på samspelet mellan läkare och sjuksköterska har också ingått att studera hur hälso- och sjukvården i sin helhet fungerade.
Mycket tyder på att auktorisationsförfarandet har varit en framgång. Kommunerna har fått en reell möjlighet att påverka vilken läkarorganisation som ska ha uppdraget. Samtidigt finns det åtskilliga kvarstående utmaningar som på olika sätt berör samverkan mellan landstinget och kommunerna.

Rapporterna finns under "Publicerad" där du kan ladda ner dem gratis eller så kan de beställas via info@aldrecentrum.se.

Publicerad 2010-11-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 november 2010 - 14:04 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår