Äldre med akuta problem får bättre vård av särskilda vårdteam på sjukhus

Äldrecentrum har ofta sett i sina utredningar att vårdteam, där vården ges av ett team bestående av flera olika yrkesgrupper, ofta gynnar den äldre. Nu visar en ny rapport från SBU samma resultat. I rapporten har SBU granskat den samlade forskningen om olika arbetssätt som kan förbättra omhändertagandet av äldre personer, särskilt sköra äldre, som kommer akut till sjukhus. Här visas att äldre personer tas bäst om hand med en strukturerad metod där vården ges av ett team av olika yrkesgrupper.

Rapporten visar att teamet inte bara ska vara rådgivande utan ha ett direkt patientansvar. Äldre patienter får då bättre funktionsförmåga och kan oftare bo kvar hemma efter vistelsen på sjukhus. Bäst är ett strukturerat omhändertagande där ett särskilt team både bedömer patienten och utför vården. I teamet ingår minst tre yrkeskategorier: läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Teamet gör först en bedömning av patientens hela livssituation, inte enbart den medicinska delen utan även de psykiska och sociala delarna. Bedömningen ligger sedan till grund för fortsatt planering, behandling och uppföljning. Med ett sådant strukturerat arbetssätt får den äldre bättre personlig funktionsförmåga än med vanlig vård samtidigt som en större andel kan bo kvar i eget hem.

I rapporten betonar SBU skillnaden mellan integrerade och rådgivande team. Ett rådgivande team fungerar som konsulter medan ett integrerat team genomför hela processen själva – från bedömning till planering, vård och uppföljning. Att samma personal sköter allt kan förklara varför integrerade team ger bättre resultat. Rådgivande team är inte bättre än vanlig vård.

Det finns flera luckor i forskningen visar SBU. Till exempel saknas det tillförlitlig kunskap om hur kognitiv funktion, depression, livskvalitet och de närstående påverkas.

Bakgrund: Dagens akutsjukvård är ofta inte anpassad för att möta äldre och sköra äldre personer. Det akuta tillståndet kan kompliceras av att personen har flera samtidiga sjukdomar eller funktionsnedsättningar samt använder flera olika läkemedel. Äldre personer kan också ha minnesstörningar och psykosociala problem som ängslan, oro och ensamhet.

Rapporten ”Omhändertagande av äldre som kommer akut till sjukhus – med fokus på sköra äldre” (2013) är en rapport från SBU till regeringen. Rapporten med slutsatser och sammanfattning finns på www.sbu.se.

Kontaktpersoner: Sven Oredsson, ordförande i projektet, medicinsk rådgivare, Region Skåne, tel 076-889 03 13, Anne Ekdahl, överläkare, geriatriker, tel 073- 84 84 250, Sten Antilla, projektledare SBU, tel 08-412 32 75.

Publicerad 2013-12-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 december 2013 - 15:24 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår