Äldre människors personlighetsdrag, nytt inslag i SWEOLD:s undersökning

SWEOLD genomför undersökningar om äldres levnadsvillkor sedan 1992. Data från studien fungerar som underlag till böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och statliga utredningar.  Vid sidan av sina traditionella frågor om hälsa, fritid, socialt umgänge, osv., har SWEOLD, undersökningen om äldres levnadsvillkor, i sin pågående undersökning lagt in tio frågor med helt ny karaktär, om äldre människors personlighet. Frågorna som ställs till intervjupersonerna är om de är reserverade/tillbakadragna/tystlåtna, om de brukar lita på folk, om de anser sig vara lata, om de är bra på att hantera stress, om de är utåtriktade och sociala, om de blir nervösa lätt, i vilken grad de hanterar stress och hittar fel hos andra, i vilken grad de gör saker grundligt och hur pass har livlig fantasi de har. Svaren ska anges på en femgradig skala.

I sin pågående undersökning 2010, lagt in tio frågor med helt ny karaktär. SWEOLD gör undersökningar om äldre personers levnadsvillkor till grund för forskning och utredning. De nya frågorna handlar om äldre människors personlighet. Frågorna som ställs till intervjupersonerna är om de är reserverade/tillbakadragna/tystlåtna, om de brukar lita på folk, om de anser sig vara lata, om de är bra på att hantera stress, om de är utåtriktade och sociala, om de blir nervösa lätt, i vilken grad de hanterar stress och hittar fel hos andra, i vilken grad de gör saker grundligt och hur pass har livlig fantasi de har. Svaren ska anges på en femgradig skala.
– Vi i SWEOLD blir alltmer präglade av ett livsförloppsperspektiv, där vi vill veta hur äldre människors tidigare har sett ut. I den här typen av studier finns det huvudsakligen två olika sätt att reda på det. Dels genom att ställa retrospektiva frågor, dels försöka hitta indikatorer på beständiga faktorer exempelvis gener och personlighet. Vi försöker använda oss av båda sätten, säger Stefan Fors, fil. dr. i socialt arbete, som ingår i SWEOLD:s forskningsgrupp.

Är den här metoden bra för att mäta personlighet?
– Ett batteri på tio frågor kan aldrig ersätta en ordentlig personlighetsutvärdering. Men de förutsättningar vi har så ger den här metoden en ganska bra bild – om än grov – av intervjupersonens personlighet. Vi använder den så kallade femfaktorsmodellen, som utgår från att alla människor har fem universella personlighetsdrag: extraversion, neuroticism, samvetsgrannhet, öppenhet och vänlighet.

I vilka sammanhang kan man tänkas använda den här typen av information?

– För vår del är det kanske intressantast att studera hur personlighet samverkar med sociala förhållanden i formandet av de äldres levnadsvillkor. Kan man till exempel tänka sig att klasskillnader i hälsa är mer omfattande bland personer som uppvisar en hög grad av neuroticism? Eller ännu mer basalt: är de olika personlighetsdragen jämt fördelade över de olika socialklasserna?

Publicerad 2010-12-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 december 2010 - 12:43 © Äldrecentrum

Länk

Kontakt

Stefan Fors

Tel 08 690 68 78

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår