Aktuella projekt 2011

Äldrecentrums primära roll vara att ta fram kunskap. Genom kunskap ska Äldre­centrum medverka till bättre förutsättningar för ett gott åldrande och en bra äldreomsorg och äldrevård.

I dialog med huvudmännen, Stockholms läns landsting coh Stockholms stad, fokuserar Äldrecentrum på områden där huvudmännen behöver mer kunskap. Som underlag inför större reformer som huvudmännen planerar sammanställer Äldrecentrum kunskapsöversikter.

Förutom Äldrecentrums största projekt, SNAC-K och SpråkSam samt ArbetSam arbetar Äldrecentrum med följande studier under 2011:

Äldreteam i Huddinge

Äldreteamet i Huddinge startade under 2006 och har fått förlängning hela 2011. Det skall ge hemsjukvård, vissa omsorgsinsatser och ha en hög tillgänglighet dygnet runt. Hemrehabilitering skall erbjudas kontorstid, måndag - fredag. Målet för samverkan är att det inte ska ha någon betydelse för den enskilde vilken huvudman eller vilken verksamhet som ansvarar för vård, omsorg och rehabilitering. För att möjliggöra fortsatt vård i hemmet skall läkare från teamet göra hembesök för snabb bedömning vid försämrat tillstånd.
Äldrecentrum har under 2010 utvärderat projektet, och en rapport kommer att redovisas under första kvartalet 2011.

Gränssnitten mellan vårdgivare

Äldrecentrum har på belyst regelverk, vårdplanering, tillgång till rehabilitering i hemmet, hämtning och delegering av medicin, medicinsk kompetens i det särskilda boendet, tillgång till korttidsboende.
En rapport har överlämnats till de berörda för granskning och fortsatt behandling. Denna kommer också att ges ut samt bli föremål för kommande seminarium.

Demenssjuksköterska Tranebergs vårdcentral

Vid Tranebergs vårdcentral finns en distriktssköterska som med medel från Demens­rådet arbetar med att stärka arbetet med (tidig) diagnos och stödet till personer med demenssjukdom och deras anhöriga, i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning och Brommageriatriken.
Utvärderingen ska genomföras under 2011.

Utvärdering av korttidsboende för personer som skrivs ut från slutenvård

Södermalms stadsdel har beviljats stimulansmedel för att kunna i en randomiserad studie erbjuda fler personer en tids konvalescensvistelse efter slutenvård. En kontrollerad studie har genomförts av Äldrecentrum där olika grupper kunnat jämföras över tid.

Denna studie har utökats med ett uppdrag från Äldreförvaltningen i Stockholms stad att belysa korttidsvårdens verksamhetsgrenar, vilka grupper som har korttidsvård, tänkbara effekter samt hur samverkan bör utformas med landstinget, exempelvis vad gäller rehabilitering.
Rapporten kommer att färdigställas under mars 2011.

Studie om omhändertagande av multisjuka

Sveriges Kommuner och Landsting genomför under 2010-2011 en nationell kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i 15 kommuner enligt den modell som utvecklats inom Äldrecentrum och som prövats i ett flertal områden i Stockholms län samt i Gävle kommun och landstinget Gävleborg. Kartläggningen syftar till att stödja ett strukturerat och systematiskt förbättringsarbete för att nå en samlad vård och omsorg för äldre i ordinärt boende med sammansatta behov av både vård och omsorg. Den kunskap som tas fram på individnivå kommer att kunna användas som komplement till de data på indikatornivå som samlas in i olika kvalitetsregister och i öppna jämförelser.
Äldrecentrum medverkar med projektledning.

Vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter och 10 samverkansnätverk
Nitton försöksverksamheter och 10 samverkansnätverk har beviljats stimulansmedel i enlighet med överenskommelse mellan regeringen och SKL. Försöksverksamheterna ska utgå från de mest sjuka äldres behov av samordnade insatser med höga krav på kvalitet och kontinuitet samt överblick och sammanhang för den enskilde.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en vetenskaplig utvärdering, i syfte att få fram ”generaliserbara slutsatser som kan användas för att sprida goda exempel och stimulera en nationell utveckling på området”. Socialstyrelsen har gett uppdraget till Äldreforskningens hus (ARC och Äldrecentrum).
Under våren 2011 genomförs en förstudie, och då ska också en projektplan arbetas fram för utvärderingsfasen, hösten 2011 till och med hösten 2013.

Äldre med stora och sammansatta behov – har vårdval Stockholm inneburit förändringar för dem?
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning att studera om vården av äldre med stora vård- och omsorgsbehov inom primärvården förändrats efter införande av Vårdval Stockholm. Studien belyser hur vårdcentralerna tillgodoser de mest sjuka äldres behov av en trygg och samordnad hälso- och sjukvård och hur samverkan sker med vårdgrannar. Studien bedrivs med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.
En rapport beräknas kommer att vara klar första kvartalet 2011, och följas upp med seminarier.

Direktinskrivning på geriatrisk klinik

Under många år har ambitionen varit att öka direktintag till geriatrisk klinik, för att undvika att den äldre först ska behöva komma till akuten. Detta har fungerat olika för de 11 geriatriska klinikerna. För att stimulera utvecklingen infördes under våren 2009 ett ekonomiskt incitament för klinikerna att ta emot patienter direkt från hemmet. Andelen direktinlägg har sedan dess ökat.

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning önskar få belyst vad som karaktäriserar den grupp som direktinläggs till geriatriken i förhållande till dem som passerar via akuten. Finns skönjbara skillnader mellan dessa båda grupper? Studien ska beskriva eventuella skillnader i vård- och omsorgssituation i hemmet efter utskrivning från sjukhuset beroende av om personen varit föremål för direktintag till geriatriken eller till akuten; I vilken mån används möjligheten till direktinlägg för personer som bor i särskilt boende, och i så fall i vilka situationer? Finns skillnader mellan olika områden? Kan vi se förändringar i slutenvårdstid eller övrig vårdkonsumtion mellan grupperna? Hur är fördelningen av personer som direktinläggs som kommer från ordinärt resp. särskilt boende samt finns det geografiska olikheter och olikheter mellan olika särskilda boenden? Har personerna haft basal hemsjukvård innan?
I en första fas har Äldrecentrum gjort en beskrivning av patientgruppen med hjälp av tillgängliga registerdata, för att med dessa som bas göra en projektplan för fas II.

Multicenterstudie om biståndshandläggningen

Biståndshandläggningen står vid ett vägskäl, där en utvecklingsväg kan vara att stärka den enskildes möjlighet att direkt tillsammans med sitt vårdbiträde utforma insatserna, medan biståndshandläggarens yrkesroll utvecklas mot att vara den äldres kurator och att följa upp att den äldre får de insatser han/hon behöver och önskar. Mer forskning behövs för att ge underlag för den framtida utvecklingen. Arbete har inletts i november 2009 med forskare från FoU Västernorrland, Nestor FoU-center samt Stockholms stads Äldreförvaltning.
I dagsläget bedrivs arbetet i seminarieform.

Stödet till anhöriga på Östermalm 
Östermalms stadsdelsförvaltning har gett Äldrecentrum i uppdrag att utvärdera pågående arbete med att stödja anhöriga som vårdar närstående äldre. Rapporten ska färdigställas under hösten 2011.

Bemanning demensboende 
Kommunfullmäktige i Stockholms stad gav Äldrenämnden i uppdrag att utreda lämplig bemanning vid demensboenden. Äldreförvaltningen uppdrog i sin tur åt Äldrecentrum att svara för denna studie. Uppdraget har redovisats i en rapport i augusti 2010. Studien har väckt uppmärksamhet, och det finns ett behov av att gå vidare för att öka säkerheten i de resultat studien gav.

Analysera och sprida kunskap från Landstingets folkhälsoenkät

Äldrecentrum har medverkat, i personell samverkan med ARC, i förberedelsearbetet för 2010 års folkhälsoenkät, äldredelen, från Stockholms läns landsting. Enkäten 2006 bearbetades av Äldrecentrum på uppdrag av Stockholms läns landsting (ÄC-rapport 2008:2).
Medel har erhållits från Landstingets folkhälsoanslag för att bearbeta och analysera data och ta fram en äldrerapport under 2011. Samverkan sker med Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och Karolinska folkhälsoakademin.

Förebyggande hembesök
I husläkarmottagningarnas åligganden ingår att erbjuda alla som under året fyller 75 år hälsosamtal i hemmet. CeFAM svarar för fortbildning av distriktssköterskor som ska påbörja hälsosamtal i hemmet och Äldrecentrum har medverkat. Äldrecentrum och CeFAM har utvärderat denna satsning, en slutrapport publicerades under hösten 2010.
Uppföljning sker nu via seminarier, handledning mm.

Även flertalet kommuner och stadsdelar i Stockholms stad har under åren 2008-2009 bedrivit förebyggande hembesök finansierat av statliga stimulansmedel och flera har fortsatt under 2010.
Äldrecentrum ger stöd via ett nätverk för projektledarna.

Anpassad fysisk aktivitet för hemtjänsttagare
På uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholms stad har Äldrecentrum kartlagt vilka aktiviteter som finns lämpade för att ge möjlighet till motion/träning för personer som har hemtjänst, och vilka hinder som finns för hemtjänsten att stödja sina brukare att delta. Äldrecentrum medverkar i ett nytt nätverk mellan stadsdelsnämnderna, initierat av Äldreförvaltningen.
En rapport har lämnats till Äldreförvaltningen, och ett seminarium ska genomföras i februari 2011.

Kunskapsöversikt om multisjuklighet
På uppdrag av och finansierat av Socialdepartementet har Äldrecentrum genomfört en kartläggning av internationell och nationell forskning om multisjuklighet. Studiens mål har varit att ta fram ett kunskapsunderlag baserat på vetenskapliga studier om multisjuklighet för personer 60 år och äldre, med inriktning på framförallt:

  • Möjligheter att identifiera personer i risk för att utveckla multisjuklighet i syfte att utveckla kliniska och förebyggande interventioner
  • Beskriva multisjuka äldre personers hälsoproblem och deras nyttjande av vård och omsorg
  • Beskriva möjligheter att hejda utvecklingen av svåra och multipla hälsoproblem

Studien har publicerats som en statlig offentlig utredning.
Uppföljande seminarium har genomförts av Socialdepartementets sociala råd och arbetet med att fördjupa kunskapen om multisjuklighet ska gå vidare på grundval av denna rapport.

Kunskapsöversikt om frivilligverksamhet inom äldrevården 
På uppdrag av Socialdepartementet har Äldrecentrum genomfört en kartläggning av internationell och nationell forskning om frivilliga insatser till äldre personer, inkluderande informell hjälp av anhöriga och vänner. Särskilda syften har varit:
  • Studera hur stor andel äldre som får hjälp av anhöriga eller volontärer, omfattning i tid och vad för insatser som ges, i Sverige och internationellt.
  • Studera om frivilliga insatser blivit utvärderade med avseende på deras betydelse för äldre personers välbefinnande, och för hälso- och sjukvårds­systemet.
  • Övergripande beskriva olika sätt att organisera frivilliga insatser i länder med olika traditioner och lagstiftning.

En rapport har färdigställts under januari 2011 och ska nu följas upp via bl.a. Äldrecentrums nätverk för äldres hälsa och som underlag för fortsatt forskning.

 

Publicerad 2011-03-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 mars 2011 - 11:33 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår