Specialistsjuksköterska i äldreomsorgen ‒ möjlighet till ökad kvalitet

Idag bedrivs hälften av landets hälso- och sjukvård för äldre inom kommunal verksamhet. Detta innebär att det finns ett stort behov av kunskap, speciellt av vård och omsorg i livets slut. En hög kompetens hos sjuksköter­skorna är en viktig faktor för att vården och omsorgen håller en god kvalitet. Idag saknas kunskap om vilken kompetens specialist­sjuk­sköterskorna faktiskt har och vilken tillgång de kan vara inom äldreomsorgen. Det är därför angeläget att beskriva och sprida information om specialistsjuksköterskans kunskap och kompetens samt vilken roll de kan ha i vården av äldre.

Under eftermiddagen får vi ta del av specialist­sjuksköterskors/­sjuksköterskors kandidat- respektive magisteruppsatser i olika ämnen. Här finns möjlighet att ta del av senaste forskningsrön och hur de kan tillämpas i verksamheten.

Vår förhoppning med denna dag är att lyfta specialistsjuksköterskans roll inom äldreomsorgen för att öka kvaliteten inom kommunal vård och omsorg. Vi vill också bidra till att föra ut ny forskning som berör äldre och åldrande.

Välkommen! 
Eva Norman & Jenny Österman, utredare Stiftelsen Äldrecentrum 

Inbjudan och program som pdf>> (dokumentet öppnas i nytt fönster)

Datum och tid
Den 23 november 2017, klockan 09.00-16.15.

Plats
Stiftelsen Äldrecentrum, Gävlegatan 16, Stockholm, plan 7, lokal Tokyo.

Anmälan
Anmäl dig senast den 21 november 2017 via denna länk: http://sem.aldrecentrum.se/konfview.aspx?adm=1&semid=595

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande, vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person. Om anmäld deltagare uteblir, tas en administrativ avgift om 500 kronor ut. 

Målgrupp
Seminariet vänder sig till chefer inom äldreomsorgen, politiker, tjänstemän, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, sjuksköterskor och andra intresserade.

Program

09.00 Inledning, vad vet vi om specialistsjuksköterskans roll?

09.10 Kompetensutveckling för sjuksköterskor inom Stockholms stad
Vilka visioner och satsningar har staden för att möta behoven av hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgen samt höja kvaliteten. Vad har gjorts så här långt och vad kan vi förvänta oss framöver? 
Föreläsare: Annica Dominius, strateg äldreförvaltningen Stockholms stad.

09.40 Specialistsjuksköterska ‒ med fördjupad kunskap och helhetssyn
Mellan hösten 2014 till januari 2017 hade Äldrecentrum i uppdrag att följa Stockholms stads satsning på att utbilda specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre. Vilka är erfarenheterna från stadens satsning samt vilka möjligheter hade sjuksköterskorna att omsätta sina nyförvärvade teoretiska kunskaper i praktiskt handlande under utbildningsanställningen? Vi får också ta del av vilka förutsättningar som är nödvändiga för att en utbildningsanställning ska bli så bra som möjligt.
Föreläsare: Eva Norman och Jenny Österman, utredare på Äldrecentrum

10.00 — 10.30 Fika

10.30 Specialistsjuksköterskans kunskap och kompetens
Här presenteras specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning vård av äldre. Vi får också ta del av vilka möjligheter som finns för systematiskt utvecklingsarbete samt hur specialistsjuksköterskan kan bidra till ökad kvalitet inom äldreomsorgen.
Föreläsare: Anne-Marie Boström programansvarig specialistsjuksköterskeutbildningen, vård av äldre, Karolinska institutet.

11.00 Min roll som specialistsjuksköterska inom äldreomsorgen
Vi får ta del av erfarenheterna från tre specialistsjuksköterskor som arbetar inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Vilka är deras erfarenheter av utbildningen och vilka möjligheter ser de i rollen som specialistsjuksköterskor?
Föreläsare: Karin Bern, Adjungerad klinisk adjunkt på Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Åsa Olsson, Adjungerad klinisk adjunkt i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Pia Jernberg, specialistsjuksköterska på Bräcke diakoni.

12.00 — 13.00 Lunch

13:00 Presentation av aktuella examensarbeten inom vård och omsorg
Introduktion av äldreförvaltningen om syftet med eftermiddagen samt presentation av deltagande högskolor.

”Att drabbas av skada orsakad av hälso- och sjukvården ‒ en litteraturöversikt av patienters upplevelser av att drabbas av vårdskada”
Anete Tsiok & Mattias Vogel, Ersta Sköndal Bräcke högskola

”Svårläkta sår, en omvårdnadsutmaning för sjuksköterskan ‒ en intervjustudie” 
Sandra Hillerud & Åsa Valdevi, Sophiahemmets högskola

”Musik i omvårdnad för personer med demenssjukdom ‒ en litteraturöversikt om musikens inverkan på beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom”
Erika Talackaite, Röda korsets högskola

14.40-15.00 Kaffepaus

”Sjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård ‒ en intervjustudie inom ramen för KISAM på Stureby vård- och omsorgsboende”
Malin Aspö & Maria Snögren, Karolinska institutet

”Den äldre döende patientens självbestämmande när den palliativa vården planeras och genomförs ‒ en retrospektiv registerstudie” Magisteruppsats.
Åsa Olsson & Eva Wiberg, Karolinska institutet. 

16.00 – 16.15 Sammanfattning och avslutning av dagen

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 oktober 2017 - 15:39 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår