Personalutveckling

Utvärderingar av projekt
Under de senaste åren har stora satsningar gjorts för att utveckla äldreomsorgen genom utbildningsinsatser för personalen. Inom ramen för Stockholms stads Kompetensfond genomfördes många olika utvecklingsprojekt. De senaste åren har den statliga Kompetensstegen erbjudit ekonomiska möjligheter för kommuner och stadsdelsförvaltningar att driva utvecklingsprojekt.

Äldrecentrum har utvärderat flera av dessa utvecklingsprojekt med inriktning på chefer och övriga personalgrupper inom vård och omsorg.

Forskningscirklar
De senaste åren har Stiftelsen Äldrecentrum bjudit in olika yrkesgrupper att delta i forskningscirklar. Liknande cirklar pågår även inom andra FoU enheter i Sverige. De grundläggande tankarna med forskningscirklar är att utgå från deltagarnas erfarenheter, kunskap och behov. Syftet är att vidga perspektiv och med hjälp av aktuell forskning bidra till utveckling av det fortsatta arbetet. Metoden bygger på att yrkesverksamma får möjlighet att tillsammans med personer som både har erfarenheter av att arbeta med äldreomsorg och med anknytning till forskning reflektera över aktuella och angelägna frågeställningar.

En FoU-cirkel består av sex till åtta deltagare samt två cirkelledare. Ledarnas uppgift är att problematisera, ställa frågor och reflektera över gruppens samlade kunskap, strukturera och hjälpa till i framtagande av ny kunskap. Deltagarna i forskningscirkeln väljer själva vilken frågeställning som de vill fördjupa sig i. De som har deltagit i FoU cirklar hitintills har främst varit biståndshandläggare.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 juni 2010 - 15:52 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår