Mat och måltider

Mat och måltider är av stor betydelse för den äldres hälsa och välbefinnande. Förutom att maten ska vara smakfull, vällagad och anpassad efter individuella behov, så måste också hela måltidssituationen uppmärksammas. Gemenskapen runt en måltid är en viktig del av det sociala innehållet.

I en god äldreomsorg betonas vikten av att erbjuda individuellt anpassad mat och måltider. Som exempel kan nämnas att de äldre i Stockholms stad enligt det måltidsavtal som finns ges möjlighet att välja mellan tre maträtter, varav ett vegetariskt alternativ, till såväl lunch som middag. Men trots valmöjligheter är nedsatt aptit och undernäring ett alltför vanligt problem.

Åtgärder som på olika sätt stimulerar ätandet bör därför uppmuntras. Mat som äts upp ger viktig näring och energi.

Säker mat
I verksamheternas kvalitetsarbete ingår att mat och måltider ska vara säkra. Alla verksamheter ska kunna uppvisa upprättade rutiner för säker livsmedelshantering. Den lagstadgade egenkontrollen med sina rutiner har en central roll. En tydlig ansvarsfördelning ska finnas. Egenkontrollen ska kontinuerligt utvecklas för att de livsmedel som produceras/distribueras/serveras och upphandlas följer lagstadgade krav. Det handlar om att höja kompetensen, inspirera till åtgärder och att öka uppmärksamheten.

Utbildningar
En god äldreomsorg förutsätter tillgång till välutbildad och engagerad personal som bemöter och uppmärksammar äldre ur ett helhetsperspektiv. Stiftelsen Äldrecentrum erbjuder kontinuerligt utbildningar med varierande teman till olika målgrupper. Arbetsplatsnära utbildningar skräddarsys i samråd med chefer inom olika verksamheter. För att uppnå hög och likvärdig kvalitet bör Kostpolicyn, förstärkt med handboken Mat för äldre med råd och rekommendationer, och Verktygspärmen utgöra bas i det strategiska arbetet. För individuell kompetenshöjning på plats i verksamheterna finns även det interaktiva utbildningsmaterialet, Mat och hälsa för äldre.

Med goda kunskaper om hela ledet från produktion till avfall där också miljöaspekter, hälsoaspekter och sociala aspekter betonas, kan Äldrecentrum verka för en långsiktigt hållbar livsmedelshantering och måltiden som en positiv del av omsorgen.

Mat- och måltidsupphandlingar
Äldrecentrum ser det som angeläget med en väl genomtänkt strategi vid mat- och måltidsupphandlingar. Det är viktigt med samverkan och att personer med kostkompetens är delaktiga i såväl framtagandet av förfrågningsunderlag, som vid granskning av anbud samt vid utvärdering. För att även arbeta klimatsmart ska hänsyn tas till antagna miljömål. Genom ett helhetsperspektiv på maten och genom att följa forskning och utveckling inom områdena mat, måltidsmiljö och hälsa kan kvaliteten kontinuerligt förbättras.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 april 2017 - 09:19 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår