Valfrihet och inflytande

Marknadslösningar


Sedan mitten av 1980-talet har marknadsanpassade sätt att producera och förmedla tjänster införts i den offentliga sektorn i Sverige. Kommunala enheter har konkurrensutsatts och privata företag har fått i uppdrag att driva olika former av äldreomsorg som tidigare varit kommunala.

För att kunna fungera på ett mer marknadsliknande sätt har de flesta kommuner infört så kallade beställare/utförarorganisationer inom äldreomsorgen. Beställardelen ansvarar för myndighetsutövningen. Där finns biståndshandläggarna som fattar beslut om vilka tjänster enskilda är berättigade att få med stöd av socialtjänstlagen. Utförarenheterna, både kommunala och de privata som kommunen anlitar, verkställer biståndshandläggarnas beslut. På så sätt skapas en marknad inom kommunerna när biståndshandläggarna köper tjänster av olika utförare. Reformerna inom offentliga sektorn inspirerade från marknaden kallas New public management (NVP).

Kundval

För att ge brukare av olika tjänster ökad valfrihet har kommunerna, med start i Nacka, sedan i början av 1990-talet infört olika former av kundval, som ger kommuninnevånarna möjlighet att välja utförare av olika tjänster. År 2008 fanns enligt Sveriges kommuner och landsting kundval i 39 av Sveriges kommuner, en fjärdedel av dess är i Stockholms län. I början av 2009 trädde en ny lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)  i kraft. Lagen är ett komplement till lagen om offentlig upphandling (LOU) som gör det möjligt att introducera valfrihetssystem eller kundsvalssystem inom äldre- och handikappomsorg och hälso- och sjukvård.

 

Lästips: 

  • Äldrecentrumrapporter: Att ta tillvara vårdbiträdenas kunskaper i biståndsbedömning (Eva Norman); Kundval - en reform söker sin form (Ingrid Hjalmarson)
  • Vabø, M. (2003) Mellan traditioner och trender. New Public Management som idé och praktik. I: M. Szebehely (red.) Hemhjälp i norden: illustrationer och reflektioner (s. 63-87). Lund: Studentlitteratur.
  • Edebalk, p.& Svensson, M. (2002) Vårda och skapa konkuressens: vad krävs för ökad konsumentnytta? Stockholm Konkurrensverket.
  • Edebalk, P.& Svensson, M. (2005) Kundval för äldre och funktionshindade i Norden: konsumentperspektivet. Köpenhavn: Nordisk Ministerråd.
  • Hjalmarson, I. Valfrihet och inflytande i äldreomsorgen,. i Åldrandet och äldreomsorgen (2006) Thorslund. M.&Wånell.SE, Lund: Studentlitteratur
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2010 - 11:03 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår