Biståndshandläggning

Enligt socialtjänstlagen har, den enskilde som inte kan få sina behov tillgodosedda, rätt till försörjningsstöd och bistånd för sin livsföring i övrigt. Biståndet ska stärka möjligheten att leva ett självständigt liv. De vanligaste formerna av bistånd inom äldreomsorgen, som enskilda personer kan ansöka om, är plats i särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet.  Både permanent boende och korttidsboende ingår i särskilt boende.

Socialtjänstlagen och förvaltningslagen ligger till grund för biståndshandläggarens uppdrag. Socialnämndens skyldigheter och den enskildes rättigheter regleras i socialtjänstlagen. Relationen mellan den enskilde personen och myndigheterna bestäms i förvaltningslagen. Även sekretesslagen och kommunallagen är viktiga i biståndshandläggarens arbete.

Handläggningen består av tre steg – ansökan, utredning och beslut. Biståndshandläggarens beslutsfattande om stöd räknas som en myndighetsutövning. Detta innebär att den som ansöker hamnar i beroendeförhållande till handläggaren. Det finns vissa regler som skyddar handläggningen för att säkerställa den enskilde personens rättssäkerhet. Man kan sammanfatta den rättssäkerheten som objektivitet, aktsam handläggning, likartad bedömning och att göra det möjligt för den enskilde att ta till vara sin rätt.

Ansökan
Myndigheten har en skyldighet att pröva och behandla alla ansökningar. Även om handläggaren anser att ansökan kommer att avslås måste en utredning starta. Endast personen själv eller en legal ställföreträdare kan ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen.

Utredning
Utredningen är uppdelad i två faser. Först ska uppgifter samlas kring den enskilde personens behov, livssituation och omgivningsfaktorer. Därefter kan handläggaren göra en analys om behovet utifrån lagstiftningens syfte och rättspraxis. Den hjälpsökande har rätt till partinsyn som innebär att den enskilde alltid har rätt att ta del av uppgifter som dokumenterats.

Detta är grundläggande för den hjälpsökande och en förutsättning för att bemöta, komplettera och kontrollera myndigheten.

Beslut
Detta är det sista steget i biståndshandläggningen. Beslutet innefattar att finna insatser som tillfredställer individens utredda hjälpbehov. Det försäkrar den hjälpsökande en rimlig levnadsnivå.

I biståndshandläggarens ansvar ligger att följa upp hur beviljade insatser utförs. Det gäller både innehåll, omfattning och kvalitet. Att insatserna tillgodoser den enskildes behov ligger också på handläggarens ansvar.

Från den första juli 2006 får kommunen erbjuda servicetjänster utan tidigare individuell behovsprövning åt alla personer som fyllt 67 år. Lagen om kommunal rättighet att leverera servicetjänster åt äldre. Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda tjänster men har rätt att besluta om och vad för tjänster som den äldre kan få.  Även vilken åldersgrupp som ska omfattas och vilken avgift som ska tas ut. Den 30 maj 2007 beslutade regeringen om en lag om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. Detta gäller även de äldre som enligt den nya lagen kan få skattereduktion vid köp av hushållstjänster som städning, tvätt, diskning, matlagning och enklare former av trädgårdsarbete är sådana tjänster som omfattas. Enligt denna lag behöver inte behovsprövning göras. Detta är ett sätt för den äldre att få hjälp utan att behöva ansöka och få den prövad genom myndighetsutövning. Viktigt att veta är att sekretess och dokumentationsskyldighet inte omfattas när hushållstjänster köps på marknaden.

Läs mer

Om du vill ta del av Äldrecentrums rapporter och studier på ämnet biståndshandläggning och biståndsbedömning, sök dessa på Publicerat-sidan.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 juni 2010 - 15:49 © Äldrecentrum

Kontakt

Eva Norman
Tel: 08-690 58 03

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår