Multisjuka

Flera olika definitioner

Multisjuka kan definieras på olika sätt. Enligt en definition ska man vara 77 år eller äldre och ha två eller flera sjukdomar samtidigt. Enligt den definitionen är ungefär 55 procent multisjuka. Äldrecentrum har i flera av sina utredningar använt en betydligt mer bestämd definition. Enligt den ska man vara 75 år eller äldre, ha vårdats inom sluten sjukhusvård vid tre eller flera olika tillfällen under ett år och ha tre eller flera diagnoser från olika sjukdomsgrupper. Enligt denna definition var 13 procent av patienter inom slutenvården i Stockholms län i åldersgruppen 75 år och äldre multisjuka år 1996.

Sammanhang i kontakterna med vården

Behoven som multisjuka utrycker i olika fallstudier är att de vill ha kontinuitet i kontakterna med vården och omsorgen. De vill se ett sammanhang mellan olika insatser och vill ha eget inflytande. Förutsägbarhet och kontroll över vad som ska hända efterfrågas också. 

Samarbete krävs

Behoven som multisjuka ger uttryck för stämmer väl överens med målformuleringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Men lagarna i sig innehåller inga riktlinjer för hur man ska nå de övergripande målen. För att nå dit krävs ett väl fungerande samarbete mellan landsting och kommun.

Multisjuka hamnar i kläm

I stället för att göra en sammanvägd individuell bedömning av hela sjukdomsbilden i samarbete med inblandade parter skickas ofta dessa patienter mellan olika specialister, allmänläkare, akutmottagning och hemtjänst. Den ena vet sällan vad den andra har sagt och gjort. Resultatet blir  att svårt sjuka ofta hamnar i kläm.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 maj 2010 - 16:58 © Äldrecentrum

Kontakt

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår